Preu Tancat

Assegurem el cost final del teu habitatge, sense sorpreses. Et detallem tot el que inclou el preu tancat de cada model.

Aixecament topogràfic de la parcel·la

Un aixecament topogràfic consisteix en la representació de tots els elements d’un terreny, mides, desnivells, serveis, etc. El plànol topogràfic és eina bàsica i imprescindible prèvia a la redacció d’un projecte d’execució.

Estudi geotècnic

Des de l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació (2007), és obligatori fer un estudi geotècnic del terreny per a dissenyar correctament l’estructura i la fonamentació. En  un estudi geotècnic hi ha totes les dades del terreny necessàries per a dissenyar la fonamentació i l’estructura de l’edifici, però a més, hi ha moltíssima informació complementària de l’excavació del terreny, la seva estabilitat, l’agressivitat del sòl envers al formigó, la sismicitat, la permeabilitat del sòl, la posició del nivell freàtic, l’expansivitat de les argiles…

Projecte bàsic i d’execució

Es tracta del conjunt de documents necessari i obligatori, mitjançant els quals es defineixen i determinen les exigències tècniques de les obres. Consta bàsicament de:

 • memòria descriptiva i justificativa
 • memòria constructiva
 • compliment del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació)
 • plànols
 • plec de condicions
 • amidaments
 • pressupost

Direcció d’obra

Es l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics i urbanístics, de conformitat amb el projecte d’execució.

Direcció d’execució d’obra

Es l’agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l’executat.

Control de qualitat

Es tracta de la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l’execució de l’obra.

Estudi de seguretat i salut

Document que identifica els riscos en quant a seguretat a l’obra i determina normes preventives i proteccions tècniques per controlar i reduir els riscos.

Coordinació de seguretat

Coordinar en la fase d’execució, l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguritat, prendre decisions técniques i d’organtizació amb el fi de planificar els diferents treballs.

Certificat Final d’Obra i l’Acta de Recepció

És el document que,subscrit per la Direcció Facultativa, indica que l’habitatge s’ha construït d’acord amb el projecte i la normativa aplicable, que és habitable i que s’ha acabat en una data determinada.

Execució material de les obres

Gestió Integral

Ens encarreguem de gestionar i tramitar tots els permisos i llicencies necessàries.

Tramitació de la llicència d’obres municipal ICIO

Amb el visat del projecte  executiu, ja es pot demanar la llicència d’obres majors a l’ajuntament corresponent. Una vegada siguin favorables els informes tècnics, s’haurà de pagar la taxa administrativa, que oscil.la entre el 3 i el 4% del PEM (Pressupost Execució Material).

Tramitació de la llicència de primera ocupació

Té per finalitat comprovar que l’edifici construït s’ha realitzat d’acord al projecte tècnic i a la llicència concedida, i s’ha de demanar en el mes posterior de l’acabament de les obres.

La taxa ascendeix en un 0,3% de la base imposable del ICIO.

Tramitació de la cèdula d’habitabilitat

Es tracta de l’acte administratiu en virtud del qual s’acredita que un habitatge compleix les condicions d’habitabilitat exigides pel Decret 141/2012. Té una vigència de 25 anys.

Tramitació de l’alta al cadastre

Es tracta de la inscripció de les dades de la nova construcció en el Cadastre Immobiliari.

S’ha de presentar en els dos mesos posteriors a l’acabament de les obres.

Declaració d’obra Nova

Es l’acte en el que es declara l’edificació que s’ha construït, mitjançant un document notarial i posterior inscripció en el Registre de la Propietat. Aquest tràmit està subjecte a l’Impost sobre Actes Jurídics, així com les despeses notarials i registrals.

Es obligatori en el cas de sol·licitar una hipoteca.

Assegurança de Responsabilitat Civil

Com autopromotor d’un habitatge, haurà de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers, tant físics com materials, durant el procés d’obra.

Assegurança Decenal

Aquesta assegurança cobreix els defectes de l’habitatge que afectin a la seva estructura i a la seva habitabilitat, en els 10 primers anys de la seva vida.

No és obligatori, però pot dificultar la futura venda de l’immoble, a menys que el comprador renunciï expressament a aquesta garantia.

Les asseguradores exigeixen que  durant el procés d’obra, un organisme acreditat (OCT) realitzin inspeccions tècniques de manera independent a la Direcció Facultativa de l’obra.

Estalvi Energètic

L’arquitectura sostenible suposa un gran estalvi en la despesa energètica dels habitatges i no suposa necessariament una inversió inicial més gran, preserva el medi ambient i utilitza materials saludables per els ocupants dels edificis.

Les estratègies que proposem són:

Criteris bioclimatisme

 • Adaptar l’edifici al seu entorn: forma, volum, distribució interior.
 • Incloure com a principi de disseny la captació solar passiva.
 • Millora de l’aïllament en les orientacions més penalitzades i evitar els ponts tèrmics.
 • Facilitar la ventilació creuada.
 • Aprofitament de la llum natural.

Eficiència energètica

 • Incorporació d’energies renovables (biomassa, geotèrmia, aerotèrmia,etc).
 • Disseny d’instal·lacions eficients
 • Reducció consum elèctric amb utilització lluminàries de baix consum,
 • Aïllament tèrmic per l’exterior de l’envolvent
 • Fusteria exterior amm trencament de pont tèrmic i envidrament de doble càmara

Estalvi d'aigua

 • Reaprofitament aigües pluvials per al rec del jardí
 • Utilització de sanitaris amb sistema de doble descàrrega

Materials i sistemes constructius

 • Fer una construcció de qualitat (durabilitat).
 • Ús de materials reciclats i/o reciclables i de baix impacte ambiental.
 • Promoure la construcció en sec, per facilitar la deconstrucció i el reaprofitament del material
 • Considerar la utilització de prefabricats, per disminuir la producció de residus a l’obra.